Madde madde Türk Ticaret Kanunu’nda öne çıkan değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı 23 maddeden oluşan kanunun içeriği hakkında bilgi verdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada kanunun özelliklerini madde madde şöyle aktardı:

1-Kooperatif Kanunu’nda veri girişi ve intibak süreleri uzatıldı

Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Kooperatif Bilgi Sistemine kaydı gerçekleştirilemeyen ortaklara yönelik veri eksikliklerinin tamamlanması için birer yıl olmak üzere iki defa süre uzatımı yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verildi.

Ayrıca Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana ve Bazı Kanunlarda sözleşmelerini bu Kanun hükümlerine intibak ettirmeleri için öngörülen üç yıllık süreyi beş yıla çıkararak Kooperatif Değişiklik Yapılması yöneticileri ve ortaklarının tereddütlerini giderdik.

2-Rekabet Kanunu’nda tüketici refahı lehinde değişiklik yapıldı ve rekabet kurumunun etkinliği artırıldı

Rekabet Kanunu’nda yapılan değişiklikle soruşturma süreçlerine katkısı olmayan hususlar kaldırılarak Kurum’un soruşturma sonucunda alacağı kararların ilgili piyasalara etkisinin gecikmeksizin temini ve bu sayede Rekabet Kurumu’nun varoluş amacı olan tüketici refahının en çoklaştırılması hedefine daha etkin ve seri biçimde ulaşabilmesini sağladık.

3-Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nda sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla değişiklik yapıldı

Yapılan düzenleme ile sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla, ürün ihtisas borsalarında gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ve oluşabilecek zararların tazmini amacıyla teminat alınabilmesi ve garanti fonu oluşturulabilmesine yönelik düzenleme yaptık.

Ayrıca, alınacak teminatların ve garanti fonundaki varlıkların amacı dışında kullanılmaması ve korunmasını güvence altına aldık.

4-Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda, lisanslı depoculuk sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması ile mudilerin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı

Lisanslı depo İşletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların faaliyetleri kapsamında uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla amacıyla mevcut bazı eylemleri aykırı eylem olarak tanımladık.

Ayrıca aykırılıklara yönelik caydırıcılık ve etkinliğin artırılmasını sağlamak, sektöre olan güveni artırmak amacıyla idari para cezalarını artırdık.

5- Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle pazarcı esnafının menfaatleri gözetildi

Pazarcı esnafından sayılmayan diğer kişilerce edinilen kapalı pazar alanındaki satış yerleri, pazarcı esnafına kiralanarak maliyetlerin artışına sebep olmasından dolayı kiralama usulünü kaldırıp tahsis usulünü getirdik.

Böylece Pazarcı esnafının menfaatlerini koruduk ve maliyetlerini azalttık.

6-Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, şirketlerin karar alma süreçlerinde kolaylık sağlandı ve uygulamada yaşanan bazı tereddütler giderildi

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve vekilinin, yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak seçilebilmesine imkan tanıdık.

Bununla birlikte, anonim Şirketlerde üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesine imkan sağladık.

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasında kolaylaştırıcı bir usül getirdik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir